• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996

XXVI. sněm KAN 19.10.2019

 

 

U S N E S E N Í

XXVI. sněmu Klubu angažovaných nestraníků
konaného dne 19. října 2019 v Praze 6

 

I. Sněm KAN zvolil: 

1. moderátorem sněmu Marcela Mišku;
2. mandátovou a volební komisi ve složení Bíro Barnabáš, Rynt Pavel, Šimková Romana;
3. návrhovou komisi ve složení Domlátil Jiří, Laudát František;
4. ověřovatele zápisu ve složení Miška Marcel, Pochman Stanislav.

 

II. Sněm KAN schválil program ( dle přílohy č. 1 ).

 

III. Sněm KAN vzal na vědomí:

1. Zprávu předsedy o činnosti ÚR KAN od XXV. sněmu KAN (viz příloha č. 2 )

 

IV. Sněm KAN schvaluje:

1. Společnou zprávu hospodáře a RRK o hospodaření KAN od XXV. sněmu KAN (viz příloha č. 3).

2. Změnu stanov ve znění dle přílohy č. 4.


V. Sněm KAN

1. Stanovil pro volební období počínající dnešním dnem, že Ústřední rada KAN bude sedmičlenná.

2. Zvolil novou Ústřední radu KAN ve složení :
Domlátil Jiří, Hruška Radek, Laudát František, Matějka Miroslav, Miška Marcel, Pochman Stanislav, Protiva Karel
a náhradníky ÚR KAN v tomto pořadí:
1. Kraus Jiří, 2. Hamáček Bohuslav, 3. Tausch Milan.


VI. Sněm KAN vzal na vědomí, že:

1. Nová Ústřední rada KAN zvolila
svým předsedou Ing. Františka Laudáta
a místopředsedy: Ing. Jiřího Domlátila, dalšími místopředsedy Bc. Marcela Mišku a Ing. Miroslava Matějku.

 

Toto usnesení XXVI. sněmu KAN bylo schváleno 14-ti hlasy, nikdo nebyl proti, 1 delegát se zdržel. Při hlasování o návrhu tohoto usnesení bylo na sněmu přítomno 15 delegátů s platným volebním hlasem.

 

Za správnost:
Návrhová komise XXVI. sněmu KAN, 19. 10. 2019 – Domlátil Jiří, Laudát František.

 

Přílohy: dle textu

 


Příloha č. 1 k usnesení XXVI. Sněmu KAN

 

Schválený program XXVI. sněmu KAN

dne 19. X. 2019 od 11 hodin
Praha 6, Goetheova ulice 25/105, restaurace U Pramene

 

1. Zahájení (volba moderátora, mandátové, volební a návrhové komise a ověřovatelů zápisu)

2. Schválení programu sněmu, jednacího a volebního řádu sněmu

3. Návrh na ukončení činnosti KAN

4. Zpráva předsedy ÚR KAN

5. Zpráva o hospodaření KAN

6. Návrhy a představení kandidátů do ÚR

7. Stanovení počtu členů ÚR

8. Volby do ÚR

9. Přestávka na oběd (mezitím počítání hlasů)

10. Vyhlášení výsledků voleb do ÚR

11. Diskuse: Další směřování KAN, mezitím první zasedání ÚR

12. Vyhlášení výsledků voleb předsedy ÚR a místopředsedů ÚR

13. Projev zvoleného předsedy ÚR

14. Přijetí usnesení sněmu

15. Ukončení sněmu

 


Příloha č. 2 k usnesení XXVI. Sněmu KAN

 

Zpráva předsedy o činnosti Klubu angažovaných nestraníků

 Vystoupení předsedy Jiřího Domlátila na XXVI. sněmu KAN

 

Přeji dobrý den, dámo a pánové.
Přátelé, nechci být moc oficiální, i když na dnešním jednání těch oficiálních kroků musíme udělat a projednat několik. Přeji Vám všem, aby i tento den věnovaný KANu byl pro Vás dnem dobrým a pokud ne dobrým, tak aspoň ne zlým.

 

Krátká rekapitulace od posledního sněmu konaného 20. 10. 2018

Krátce před XXV.sněmem v roce 2018 proběhly komunální (obecní) volby, v nichž uspěli naši kandidáti Marcel Miška, jenž byl zvolen starostou obce Pchery a Stanislav Pochman, který se stal předsedou kontrolního výboru zastupitelstva města Chodov.
Volby do Evropského parlamentu :
Dlouho jsme řešili otázky, zda jít či nejít do voleb, zda jít sami a pokud ne, tak s kým? Názory byly různé. I když už letos v lednu ÚR vyzvala členstvo ke kandidatuře na samostatné kandidátce KAN, nebylo ještě na jaře jasné, zda se nám podaří ji naplnit patřičnými osobnostmi.
Jsem přesvědčený o správnosti rozhodnutí, že jsme do evropských voleb šli letos samostatně. Díky tomu jsme se „postavili na zem“, a takzvaně podívali jsme se do zrcadla. Náš výsledek vypadá mezi těmi ostatními nelichotivě; získali jsme jen asi o 10 % víc hlasů něž před pěti roky. Avšak není nutné se zbytečně stydět, když si uvědomíme, že v dnešní době získávají největší popularitu a hlasy voličů názory a politické subjekty, s nimiž svobodomyslný KAN nemůže mít nic společného.
V souvislosti s konečnou kandidátní listinou vyvstaly bohužel dodatečné připomínky ke kandidátu J.Šestákovi. Při jeho nominaci jsme se opřeli o jeho bezproblémovou kandidaturu v předchozích volbách do EP v roce 2015 a záruku za Prof. Šestáka jsme viděli v osobním doporučení minulého předsedy KAN.

Během roku jsme se vyjadřovali k mnohým nekalostem na veřejné scéně, zejména formou dopisů na příslušná místa, které koncipovali hlavně B.Hamáček a M.Tausch. Opakovaně, téměř pravidelně v průběhu roku jsme považovali za nutné odsoudit a kritizovat prezidenta Zemana a premiéra Babiše za jejich kroky bořící demokratický ústavní systém v neprospěch České republiky a svobodné občanské společnosti.

Mohu pokračovat ve výčtu účasti na demonstracích proti porušování demokratických principů, na jejichž organizaci jsme se v nejednom případě podíleli, a dalších našich aktivit. Ale to bych jen připomínal, jak to v KANu žilo a vařilo se. Do KANu začali vstupovat mladší lidé. Náš obraz ve veřejném prostoru způsobil, že oproti vzdálenější minulosti Klub angažovaných nestraníků přestal upadat v zapomnění.

Tento sněm neobvykle brzo po předchozím; proč?

V KANu, i v naší Ústřední radě to „bublalo“ sympaticky, i jinak. Sršely nápady až fantazírování o tom, že svými vystoupeními oslníme národ tak, že brzy zasedneme do křesel zákonodárců a budeme vládnout. Opačně přicházely myšlenky dokonce na ukončení činnosti a také námitky, že málo děláme. Výčitku jsem vyslechl jindy i já, že dělám všechno pro to, abych KAN zahubil.
Věřím, že až na malé výjimky všichni, co tu jsme, si naopak přejeme, aby KAN dál ve své činnosti pokračoval. Letos vstoupil do KANu mimořádně pracovitý a zkušený politik Ing. František Laudát a nabídl našemu hnutí svou politickou práci. Využijme této nebývalé příležitosti; čas rychle běží. Každým dalším hovorem mne František Laudát přesvědčuje, že má takřka totožné politické názory, jako my.

Styl mého vedení - byl naivní?

Ač nás není mnoho a jsme na stejné straně frontové linie, nemůžu říct, že každý táhl za společný provaz stejnou silou a úplně stejným směrem.
Uvědomuji částečnou odpovědnost. Vycházím totiž z přesvědčení, že dospělí zodpovědní lidé, kteří se přihlásili a hlásí k nějaké (více i méně vyhraněné) názorové společnosti lidí, budou patřičnou sounáležitost projevovat svým jednáním.
Tímto přístupem jsem jako předseda Ústřední rady nedosáhl toho, aby na závažné podněty a dotazy reagovali všichni radní včas. Někdo vzal úkol za svůj a splnil ho samostatně bez řečí, ale vadilo mi, když někdo slíbil, ale muselo se mu opakovaně připomínat, co. Býval jsem nervózní a musel jsem si zvykat, že někdo se neozýval a až v poslední chvíli se například omluvil, že na jednání nejede. Na druhé straně vážný zájem odvádělo přehnané nucení k aktivitě ostatních, aby hned protestovali proti každé nekalosti, co sdělovací prostředky předhodí, jinak ať nepřekážejí.
Našel se i člen, jenž nemá zájem pomáhat nebo aspoň sledovat, co se v KANu děje, ale zvykl si bezdůvodně v KANu kdykoli kritizovat, co se mu hodí.
Velmi se divím a těžko pochopím některé spolehlivé příznivce, ale i (naštěstí ojedinělé) antikomunistické členy KAN při eurovolbách volili někoho jiného, mj. bývalého komunistu, který si založil vlastní stranu patrně jen k tomu, aby zůstal poslancem Evropského parlamentu. Někteří se takovou svou volbou veřejně chlubili.
Vaše hlasování dnes napoví, jakou známku byste mi dali za mé předsedování.

Dnešní volby Ústřední rady KAN

Přes náš nevelký celkový počet těší, že tady dnes tolik lidí chce pomáhat vést KAN a pracovat pro něj. Vím dobře, že každý, kdo tu je, by pro některou svou vlastnost přednost a upřímnou vůli si zasloužil být ve vedení. Chceme volit sedmičlennou radu a máme deset KANdidátů. To tu dlouho nebylo. Znamená to, že tři lidé se do rady jako řádní členové nedostanou. Věřím, že to nikdo z těch dnes nezvolených nebude brát úkorně.

Souvisle s tím jsem připravený navrhnout, aby na jednání rady měli běžně přístup řadoví členové, kteří budou mít co říct, poradit a přesvědčit radu, aby rozhodla líp. Chceme-li povýšit a zlepšit práci KAN, bude muset každý radní dělat ještě víc než dosud. Prosím, to není fráze.
Větší šanci na to bude mít samozřejmě člen, který pro Klub něco obětoval, pomohl či udělal, než někdo, kdo jen kritizuje a nedůvodně napadá ostatní názory.

 

Poděkování

Vážená dámo a pánové, přátelé, přestože jsem si dovolil ve své Zprávě zmínit i věci, které mi osobně trochu vadily, uznávám, že jste se vesměs všichni s upřímností snažili podle Vašich možností dělat pro Klub angažovaných nestraníků, co jste považovali za nejlepší. Velice Vám za to děkuji. Většinou jste tím zároveň pomáhali i mně osobně.

Děkuji každému z Vás za vše, co jste v roce uplynulém od XXV. sněmu pro KAN vykonali.

 

Děkuji Vám za pozornost.

 

19. října 2019

Jiří Domlátil, v. r.,
předseda Ústřední rady KAN

 


Příloha č. 3 k usnesení XXVI. Sněmu KAN

 

Společná zpráva hospodáře a Revizní a rozhodčí komise KAN

(XXVI. sněm KAN, Praha 19. 10. 2019)

 
Účetnictví KAN je vedeno v souladu se zákonem o politických stranách a hnutích, účtujeme v podvojném účetnictví.


Účetní rok 2018 skončil účetní ztrátou ve výši -146.211,89 Kč. Tato ztráta byla pokryta z přijatých příjmů v roce 2018 a to především z přijatých darů. Celkové výnosy z přijatých členských příspěvků činily 9.080,- Kč a celkové náklady byly ve výši 155.291,89 Kč.


V roce 2018 byly KANu poskytnuty 4 dary a to na základě darovací smlouvy od TOP09 v celkové výši 163.000,- Kč. Dalším zdrojem příjmů byly členské příspěvky. Členské příspěvky za rok 2018 byly ve výši 9.080,- Kč. Celková výše příjmů za rok 2018 činila 172.080,- Kč.


Běžné výdaje za poštovné, ověřování podpisů, účetnictví a audit byly v roce 2018 ve výši 9.278,49 Kč. V roce 2018 proběhla slavnostní konference k 50. výročí KAN. Celkové náklady na tuto konferenci činily 41.162,40 Kč. Dále v roce 2018 proběhly komunální volby. Náklady na volební kampaň v obci Pchery byly ve výši 29.999,- Kč, na volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy v rámci Evropské koalice byly ve výši 30.000,- Kč a náklady na volby v obci Chodov byly ve výši 4.990,- Kč. Náklady na volby do Senátu ve volebním obvodu 02-Sokolov byly celkem 39.862,- Kč, z toho zaplacený příspěvek na volební náklady ve výši 20.000,- Kč a náklady na volební kampaň ve výši 19.862,- Kč. Celková výše nákladů za rok 2018 činila 155.291,89 Kč.


K 1. 1. 2018 činila finanční hotovost v pokladně 6.283,- Kč a na běžném účtu KANu u FIOBanky 324.705,77, tj. celkové finanční prostředky KANu byly ve výši 330.989,26 Kč. U FIOBanky na základě zákona o politických stranách existují tři účty. Běžný účet pro provozní činnost č. 2401210542/2010, na tento účet jsou zasílány členské příspěvky od členů KAN. Dále existuje transparentní účet pro přijímání darů č. 50001968/2010, na tento účet jsou přijímány dary od fyzických a právnických osob. V roce 2018 byl u FIOBanky založen další zvláštní transparentní účet pro financování volební kampaně do voleb do Senátu č. 2801470634/2010. Na těchto účtech byl k 31. 12. 2018 zůstatek ve výši 346.053,37 Kč a na pokladně ve výši 3.724,- Kč. Celkové finanční prostředky KANu tedy k 31. 12. 2018 byly ve výši 349.777,37 Kč.


Účetnictví za rok 2018 zpracovala účetní firma UniTax Consulting s.r.o. z Plzně a zároveň se podařilo provést i audit účetnictví tak, že KAN dodržel zákonnou lhůtu pro podání výroční zprávy za rok 2018, tj. nejpozději do 31. 3. 2019. Za řádné vedení účetnictví a zpracování účetní závěrky bych chtěl jménem svým i jménem ÚR a RRK KAN Ing. Jindřišce Šilhánkové tímto poděkovat.


Audit provedla auditorská společnost a.t.c. AUDITORSKÁ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ s.r.o., auditor Ing. Pavel Holub z Plzně. Výrok auditora zní, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace KANu a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření a peněžních toků za rok 2018 v souladu s českými účetními předpisy.


V letošním roce 2019 KAN přijal další 2 dary od TOP09 v souhrnné výši 122,25 tis. Kč. V roce 2019 byly financovány volby do Evropského parlamentu. Na financování kampaně do voleb do EP byl založen další zvláštní transparentní účet č. 2501562326/2010. Celkové výdaje na tyto volby 44.867,80 Kč, z toho výdaje na volební kampaň 25.867,80 Kč a dále zaplacený příspěvek na úhradu volebních nákladů ve výši 19.000,- Kč. Na všech účtech KANu máme k dnešnímu dni zůstatek 428.692,45 Kč.


Děkujeme za pozornost.

 

Miroslav Matějka, hospodář KAN

Romana Šimková, předsedkyně RRK

 


 Příloha č. 4 k Usnesení XXVI. sněmu KAN

 

Změny Stanov KAN schválené XXVI. sněmem
 

Článek VII.

Všeobecná a závěrečná ustanovení

 

1. sídlem KAN je adresa: 160 00 Praha, Raisova 806/3
se mění na:
1. sídlem KAN je adresa: 152 00 Praha 5, Hlubočepy, Klínecká 1224 / 14

 


 Zápis z jednání XXVI. sněmu KAN konaného dne 19. října 2019

 


Zápis z jednání XXVI. sněmu KAN konaného dne 19. října 2019

(zápis prováděn přímo do počítače)

 

Přítomno: 17 delegátů (viz. prezenční listina - příloha č. 1 tohoto zápisu)
Místo konání: Restaurace U Pramene, Praha 6

Registrace delegátů KAN probíhala od 10,30 do 11,15 h
Program jednání:

1) Zahájení sněmu, volba moderátorů a orgánů sněmu (mandátové a volební komise, návrhové komise, ověřovatelů zápisu) - 11,15 - 11,20 h

Zahájení sněmu: J. Domlátil

Volby komisí a funkcí:
Moderátor sněmu:
M. Miška - 16 pro, 1 se zdržel
Mandátová a volební komise:
B. Bíro, P. Rynt, R. Šimková – 14 pro, 3 se zdrželi
Návrhová komise:
J. Domlátil, F. Laudát - 14 pro, 3 se zdrželi
Ověřovatelé zápisu:
M. Miška, S. Pochman - 15 pro, 2 se zdrželi
Zapisovatel:
jmenovaný Ústřední radou: M. Matějka

2) Schválení programu jednání, jednacího řádu a volebního řádu Sněmu - 11,20 - 11,30 h
Schválení programu sněmu:
Návrh na doplnění programu sněmu – M. Svoboda: návrh na doplnění jako bod 11. Návrh na ukončení činnosti KAN – 10 proti, 3 pro, 4 se zdrželi – návrh nebyl schválen
Návrh na doplnění programu sněmu – p. Miška: návrh na doplnění jako bod 3. Návrh na ukončení činnosti KAN – 12 pro, 4 proti, 1 se zdržel – návrh byl schválen
schválení jednacího řádu sněmu – 17 pro
schválení volebního řádu sněmu - 17 pro

3) Návrh na ukončení činnosti KAN - 11,30 - 11,45 h

Návrh podal p. Svoboda – nízký počet členů, KAN splnil historickou úlohu
P. Rynt – je proti ukončení činnosti KAN
J. Domlátil – je také proti ukončení činnosti KAN, KAN má v dnešní době cíl bránit svobodu
F. Laudát – v současné době je třeba restartovat činnost KANu a dostat KAN na vyšší úroveň
J. Čumpelík – KAN nesmí být novou další ODS nebo STAN

hlasování – 1 pro, 14 proti, 2 se zdrželi – návrh nebyl schválen

4) Zpráva předsedy KAN - 11,45 - 12,10 h
přednesl předseda J. Domlátil - činnost KAN od sněmu z r. 2018
celá zpráva viz. příloha č. 2 usnesení XXVI. sněmu KAN

5) Zpráva hospodáře a RRK o hospodaření KAN – 12,10 - 12,20 h
přednesl M. Matějka - hospodář KAN (společná zpráva hospodáře a RRK KAN)
celá zpráva viz. příloha č. 3 usnesení XXVI. sněmu KAN

6) Návrhy a představení kandidátů do ÚR – 12,20 - 12,30 h
Kandidáti do ÚR:
J. Domlátil, B. Hamáček, R. Hruška, J. Kraus, F. Laudát, M. Matějka, M. Miška, S. Pochman, K. Protiva, M. Tausch
Návrh M. Svobody: kandidátem do ÚR KAN může být pouze ten člen, který je v KANu více než 2 roky – 1 pro, 2 se zdrželi, 14 proti – návrh nebyl schválen

7) Stanovení počtu ÚR KAN pro další dvouleté období - 12,30 - 12,40 h
Návrh na počet členů ÚR KAN:
Návrh ÚR - 7 členů - 17 pro - návrh byl přijat

8) Volby od ÚR – 12,40 – 12,50 h

9) Přestávka na oběd (mezitím počítání hlasů) – 12,40 – 13,30 h
Ve 12,40 h byla vyhlášena přestávka na oběd. Mezitím proběhly volby od ÚR a probíhalo počítání hlasů. Přestávka skončila ve 13,30 h.

10)Vyhlášení výsledků voleb do ÚR - 13,30 – 13,45 h
Výsledky voleb (vyhlásila předsedkyně volební komise R. Šimková) do ÚR KAN:

Odevzdáno 17 platných hlasů do ÚR KAN
Do ÚR zvoleni jako členové:
Domlátil – 13 hlasů, Hruška – 10 hlasů, Laudát – 13 hlasů, Matějka - 14 hlasů, Miška – 17 hlasů, Pochman - 15 hlasů, Protiva – 10 hlasů.
a jako náhradníci:
1. Kraus – 9 hlasů, 2. Hamáček – 7 hlasů, 3. Tausch – 6 hlasů

11) Diskuse: Směřování KAN (v té době současně první jednání nové ÚR) - 13,45 - 14,00 h

M. Svoboda – je otázkou, jak KAN bude získávat nové členy;
F. Laudát – to bude úkol pro nově zvolenou ÚR;
P. Rynt – kromě nových členů KAN je nutné sehnat sponzory, kteří budou financovat KAN;
J. Bezděk – zamýšlel se nad další budoucností KANu

12) Vyhlášení výsledků voleb předsedy ÚR a místopředsedů ÚR - 14,00 - 14,05 h
Předsedou ÚR KAN zvolen p. Laudát - 5 hlasů pro, 2 hlasy neplatné
Místopředsedy ÚR KAN zvoleni: J.Domlátil - 6 hlasů, M.Matějka – 7 hl., M.Miška – 7 hl.
Příští zasedání ÚR KAN se koná dne 7. listopadu 2019 v Praze.

13) Projev zvoleného předsedy ÚR KAN  Františka Laudáta - Nutnost tvorby nového programu KAN a restart činnosti KAN – 14,05 – 14,15 h

14) Usnesení sněmu KAN - 14,15 -15,10 h
J. Domlátil – navrhl změnu stanov KAN ohledně změny sídla KAN, návrh změny stanov byl schválen - 15 pro – návrh doplnění tohoto bodu do usnesení bylo schváleno současně;
F. Laudát - přečetl návrh usnesení sněmu KAN

Hlasování o přijetí návrhu usnesení: 14 pro, 1 se zdržel - návrh usnesení sněmu byl přijat;
usnesení tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

15) Ukončení sněmu – 15,10 h
Předseda F. Laudát závěrečným slovem ukončil v 15,10 h jednání 26. sněmu KAN.

 

V Praze 19. 10. 2019

Zapsal: Miroslav Matějka

 


 

XXVI. sněm KAN - usnesení a dokumenty, 19.10.2019MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

     kan(zavináč)kan.cz

     ur(zavináč)kan1968.cz

   -

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 5 hostů a žádný člen