• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996

Organizace KAN

   

 

STANOVY

Klubu angažovaných nestraníků

 

Článek IV.

Organizace KAN

 1. 1.organizace KAN je tvořena:
  a) členskou základnou
  b) ústředními orgány (Ústřední rada a její předsednictvo, Revizní a rozhodčí komise)
  c) nejvyšším orgánem (Sněmem KAN)
  d) čestným předsedou (Čestným předsedou KAN)

A. Členská základna

2. Členská základna je tvořena všemi členy KAN. Výši členských příspěvků členů KAN stanoví
Ústřední rada. Každý člen KAN má právo zúčastnit se Sněmu KAN s právem hlasovacím.

B. Ústřední rada a Revizní a rozhodčí komise

3. složení a ustavení Ústřední rady (ÚR)
a) počet členů Ústřední rady KAN stanovuje Sněm KAN
b) členové a náhradníci Ústřední rady jsou volení na Sněmem KAN tajným hlasováním na dobu dvou let
c) pokud se zvolený člen ÚR v daném funkčním období z jakéhokoliv důvodu čtyřikrát za sebou nedostaví na řádné zasedání Ústřední rady, zaniká jeho mandát člena ÚR a je zařazen na místo posledního náhradníka ÚR. Současně s tím ztrácí i funkce, do kterých byl Ústřední radou zvolen
d) na místa uvolněná odstoupením z ÚR, zánikem členství v KAN během funkčního období, či zánikem mandátu člena ÚR, nastupují náhradníci v pořadí podle počtu získaných hlasů (při rovnosti počtu hlasů postupuje náhradník podle abecedního pořadí příjmení náhradníků). Za náhradníky ÚR KAN se považují všichni kandidáti, kteří ve volbách do ÚR obdrželi více hlasů, než kolik odpovídá desetině přítomných delegátů Sněmu
e) po zvolení členů ÚR se ještě v průběhu Sněmu sejde ustavující zasedání ÚR, které rozhodne o počtu místopředsedů a o počtu členů předsednictva a dále zvolí předsedu, místopředsedy a ostatní členy předsednictva ÚR. Tato volba je bez odkladu oznámena Sněmu.

4. Ústřední rada:
a) stanoví počet členů předsednictva a počet místopředsedů
b) volí (a odvolává) předsedu, místopředsedy a ostatní členy předsednictva ÚR
c) zasedání Ústřední rady je svoláváno (zpravidla jednou měsíčně, nejméně však jednou za 3 měsíce) a řízeno předsedou nebo jím pověřeným členem předsednictva
d) zřizuje (a ruší) sekretariát ÚR KAN a jiná pracoviště a zařízení KAN pro účely zajištění funkčnosti organizace KAN a jmenuje (a odvolává) jejich vedoucí
e) zřizuje (a ruší) komise jako své poradní a iniciativní orgány a jmenuje (a odvolává) jejich členy a předsedy
f) stanoví výši členského příspěvku členů KAN
g) schvaluje výši platů členů předsednictva (včetně předsedy), předsedů a členů zřízených komisí, a pracovníků sekretariátu a zřízených pracovišť a zařízení KAN
h) pověřuje členy KAN zastupováním KAN při jednáních s jinými subjekty nebo zastupováním KAN v orgánech zřizovaných jinými subjekty
i) rozhoduje o přijetí a vyloučení členů KAN
j) zabezpečuje realizaci usnesení sněmu KAN
k) rozhoduje o návrzích předložených Revizní a rozhodčí komisí či jinými komisemi KAN
l) rozhoduje o návrzích předložených jakýmkoliv řádný členem KAN
m) rozhoduje o plánu činnosti a strategii KAN zejména pro období přípravy voleb a volebních kampaní. V souvislosti s tím schvaluje kandidátky KAN (nebo členy KAN kandidující na kandidátních listinách jiných stran) do voleb do Evropského parlamentu, Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Senátu Parlamentu ČR, Krajských zastupitelstev
n) vytváří podmínky pro naplnění práv členů KAN

5. předsednictvo ÚR (PÚR)
a) je složeno z předsedy a místopředsedů v počtu určeném rozhodnutím ÚR
b) schůzi předsednictva svolává (nejméně jednou za měsíc) a řídí předseda nebo jeden z místopředsedů
c) připravuje zasedání ÚR
d) zajišťuje informační servis pro členy KAN

6. složení a ustavení Revizní a rozhodčí komise (RRK) KAN
a) počet členů Revizní a rozhodčí komise KAN, kteří nemohou být současně členy ÚR, stanovuje Sněm KAN
b) členové ani náhradníci RRK KAN nemohou být v daném funkčním období současně členy či náhradníky Ústřední rady
c) členové a náhradníci Revizní a rozhodčí komise KAN jsou voleni na Sněmu KAN tajným hlasováním na dobu dvou let
d) na místa uvolněná odstoupením z RRK, či zánikem členství v KAN během funkčního období, nastupují náhradníci v pořadí podle počtu získaných hlasů (při rovnosti počtu hlasů postupuje náhradník podle abecedního pořadí příjmení náhradníků). Za náhradníky RRK KAN se považují všichni kandidáti, kteří ve volbách do RRK obdrželi více hlasů, než kolik odpovídá desetině přítomných delegátů Sněmu
e) po zvolení členů RRK se ještě v průběhu Sněmu sejde ustavující zasedání RRK, které zvolí předsedu a případně místopředsedu. Tato volba je oznámena Sněmu.

7. Revizní a rozhodčí komise (RRK):
a) odpovídá za svou činnost Sněmu KAN
b) volí ze svého středu předsedu
c) může pověřit předsedu nebo jiného člena k účasti na zasedáních ostatních orgánů KAN
d) je oprávněna kontrolovat veškerou činnost KAN a všech jeho orgánů
e) je povinna provést nejméně jedenkrát v kalendářním roce revizi hospodaření KAN
f) na základě požadavku ÚR KAN je povinna bez zbytečného odkladu provést mimořádnou kontrolu v požadovaném rozsahu a na základě zjištěných skutečností navrhnout způsob nápravy
g) kontroluje plnění nápravných opatření
h) předkládá ÚR KAN k rozhodnutí zásadní sporné případy
i) rozhoduje ostatní sporné případy v rozsahu určeném Jednacím řádem RRK
j) schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát za šest měsíců
k) zjistí-li v rámci své činnosti skutečnosti závažné pro KAN, může rozhodnout o svolání mimořádného Sněmu KAN.

8. náhradníci ÚR, předseda RRK (nebo člen RRK zastupující předsedu RRK) a čestný předseda se mají právo účasti na zasedání ÚR KAN, kde mají hlas poradní

9. oprávněni k jednání a podepisování jménem KAN jsou:
a) jako orgán Předsednictvo Ústřední rady KAN
b) společně předseda a jeden z místopředsedů nebo společně dva místopředsedové.

C. Sněm KAN

10. nejvyšším orgánem KAN je sněm:
a) řádný Sněm KAN (dále jen „Sněm“) svolává ÚR nejméně jednou za dva roky
b) podle potřeby může ÚR svolat mimořádný Sněm
c) ÚR KAN je povinna do dvou měsíců svolat mimořádný Sněm, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů KAN
d) ÚR KAN je povinna do dvou měsíců svolat mimořádný Sněm na základě rozhodnutí RRK

11. delegáty sněmu jsou členové KAN

12. ÚR oznámí svolání Sněmu písemně nebo e-mailem všem členům KAN alespoň šest týdnů před termínem Sněmu

13. Sněm:
a) projednává a schvaluje program KAN
b) stanoví počet členů ÚR a počet členů RRK
c) volí a odvolává členy ÚR KAN
d) volí a odvolává členy RRK KAN
e) projednává zprávy:
1. o činnosti ÚR KAN
2. o hospodaření ÚR KAN
3. o činnosti RRK KAN
f) projednává a schvaluje změny Stanov
g) volí a odvolává čestného předsedu KAN
h) rozhoduje o zrušení KAN – viz. čl. VI., bod 1. stanov

 

D. Čestný předseda KAN

14. Čestný předseda musí být členem KAN, jedná se o čestnou funkci bez rozhodovacího práva s výjimkou účasti na zasedání ÚR KAN, kde má hlas poradní (viz. čl. IV., bod 8. Stanov). Může se zúčastnit zasedání jakýchkoliv orgánů KAN. Funkce čestného předsedy zaniká odvoláním (viz. č. IV. bod 13, písmeno g)), rezignací či úmrtím.

 

Stanovy KAN

 1. Název a charakter organizace
 2. Programové cíle
 3. Členství v KAN
 4. Organizace KAN
  A. Členská základna
  B. Ústřední rada a Revizní a rozhodčí komise
  C. Sněm KAN
  D. Čestný předseda KAN
 5. Finanční prostředky a zásady hospodaření
 6. Zrušení KAN a způsob naložení s majetkovým zůstatkem
 7. Všeobecná a závěrečná ustanovení

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

     kan(zavináč)kan.cz

     ur(zavináč)kan1968.cz

   -

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 2 hosté a žádný člen