• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996

Stanovy KAN

   

 

STANOVY

Klubu angažovaných nestraníků

 

Článek I.

Název a charakter organizace 
 

1. název organizace: Klub angažovaných nestraníků
zkrácený název: KAN

2. KAN je politickým hnutím občanů ČR,
kteří v období od 1. 7. 1948 do 17. 11. 1989
nebyli funkcionáři žádné politické strany v Československu,
členy ani kandidáty KSČ nebo KSS
placenými funkcionáři ČSM, SSM, či SČSP
ani příslušníky Lidových milicí,
a kteří nebyli v evidenci osob spolupracujících s StB (ustanovení zákona č. 451/1991 - tzv. lustrační zákon), a kteří nejsou současně členy žádné jiné politické strany nebo hnutí

3. KAN je právnickou osobou, která působí na celém území ČR, popřípadě i v zahraničí, pokud tam působí občané ČR

4. KAN se hlásí k ideálům svobody, demokracie, humanity a prosperity, respektuje a prosazuje rovnost ras, národů, národností a náboženství odmítajících násilí, a uplatňování zásady rovnosti občanů před zákonem a rovnosti příležitostí

5. KAN usiluje o nápravu křivd a potrestání zločinů, ke kterým došlo ze strany totalitních režimů, např. fašismu a komunismu, a odporuje všem snahám o nastolení totalitního systému vlády v ČR a jakéhokoliv jiného režimu omezujícího svobodu a nezávislost

6. KAN usiluje o vytvoření fungující občanské společnosti

7. KAN usiluje o spravedlnost a rovný přístup občanů ke všem politickým a společenským funkcím a ke všem sdělovacím prostředkům

8. KAN se drží kulturních a humanitních zásad křesťansko-židovské a antické civilizace, v níž vidí nezbytnou podmínku pro zachování moderní lidské společnosti v Evropě či ve světě.

 

Článek II.

Programové cíle

KAN si předsevzal:

1. probouzet zájem obyvatel ČR o zodpovědnou účast na veřejném politickém životě obcí, regionů a republiky

2. zajistit organizační základnu pro občany, kteří se chtějí politicky angažovat ve veřejném životě v zájmu rozvoje otevřené občanské společnosti, demokratických principů veřejné správy, spravedlivého právního řádu a pluralitní politické kultury

3. zajišťovat výběr, výchovu a přípravu osobností vhodných pro kandidaturu do zastupitelstev obcí, krajů, do Parlamentu České republiky a do Evropského Parlamentu, i do jiných volených či jmenovaných funkcí ve státní správě.

4. zajišťovat podporu vybraným kandidátům ve volebních kampaních

5. členům zvoleným za KAN do zastupitelstev obcí, krajů, do Parlamentu ČR a do Evropského parlamentu zajišťovat odborné a informační zázemí pro kvalitní výkon jejich funkcí

6. spolupracovat s demokratickými politickými stranami či hnutími a nevládními organizacemi doma i v zahraničí

 

Článek III.

Členství v KAN

1. členem KAN se může stát každý zletilý občan ČR, který splňuje podmínky uvedené v článku I./2. těchto Stanov

2. zájemce o členství podepíše vyplněnou "členskou přihlášku", kterou (v případě, že se narodil před rokem 1972) doplní:
a) osvědčením MV ČR (případně FMV), že nebyl evidován jako osoba uvedená v §2 zákona č. 451/91 Sb.
b) čestným prohlášením, že splňuje i další podmínky členství dle článku I./2. těchto Stanov

3. zájemce o členství podá přihlášku (vzor této přihlášky tvoří přílohu č. 1 těchto stanov) Ústřední radě KAN (ÚR KAN)

4. o přijetí zájemce za člena KAN rozhoduje Ústřední rada na svém zasedání. Členem KAN se zájemce stává dnem rozhodnutí ÚR KAN. Předsednictvo ÚR KAN zaregistruje členství a tuto registraci oznámí novému členovi.

5. členství v KAN zaniká:
a) vystoupením na základě písemného sdělení člena adresovaného ÚR KAN
b) úmrtím
c) vyloučením na základě rozhodnutí Ústřední rady; rozhodnutí ÚR o vyloučení člena sdělí předsednictvo ÚR KAN nejpozději do 30 dnů vyloučenému členovi

6. důvodem k vyloučení může být:
a) dodatečné zjištění, že nejsou splněny podmínky členství
b) závažné porušení povinností člena KAN (viz. čl. III./8.)
c) vznik členství v jiné politické straně nebo hnutí
d) činnost, která je v rozporu s občanskou ctí člena KAN
e) činnost prováděná bez vědomí příslušných orgánů KAN směřující k zániku KAN jako samostatného politického subjektu.
Proti vyloučení rozhodnutému Ústřední radou je možno se odvolat prostřednictvím Revizní a rozhodčí komise k nejbližšímu Sněmu KAN - do rozhodnutí Sněmu je členství pozastaveno.

7. práva člena KAN:
a) účastnit se Sněmu KAN s právem hlasovacím
b) kandidovat na člena ÚR a RRK
c) být informován o činnosti a všech rozhodnutích ÚR a RRK KAN
d) kandidovat na kandidátce KAN (nebo volební koalice za účasti KAN) do obecních (regionálních), parlamentních voleb a voleb do Evropského parlamentu
e) být informován o kontaktních adresách všech členů KAN
f) obracet se na Ústřední radu se svými návrhy

8. povinnosti člena KAN:
a) zaplatit nejpozději do 31. 1. každého roku ve prospěch účtu ÚR KAN případně v hotovosti své členské příspěvky za celý začínající rok. Nový člen zaplatí svůj první členský příspěvek na celý rok, v němž byl přijat za člena KAN
b) dodržovat stanovy KAN
c) jednat v souladu s programovými cíli KAN
d) jako člen volených či delegovaných orgánů KAN respektovat jednací řád daného orgánu
e) podílet se podle svých sil a možností na přípravě voleb do místních, obecních, regionálních sborů a do Parlamentu (Senátu) ČR v místě svého bydliště, v případě, že v těchto místech (volebních obvodech) kandiduje KAN nebo volební koalice zahrnující KAN

9. členství v KAN může Ústřední rada pozastavit na základě nesplnění povinnosti člena zaplatit včas v daném termínu členské příspěvky (viz. čl. III., bod 8., písm a). Po splnění této povinnosti se bývalý člen stává opět členem KAN.

  

Článek IV.

Organizace KAN

 1. organizace KAN je tvořena:
  a) členskou základnou
  b) ústředními orgány (Ústřední rada a její předsednictvo, Revizní a rozhodčí komise)
  c) nejvyšším orgánem (Sněmem KAN)
  d) čestným předsedou (Čestným předsedou KAN)

A. Členská základna

2. Členská základna je tvořena všemi členy KAN. Výši členských příspěvků členů KAN stanoví
Ústřední rada. Každý člen KAN má právo zúčastnit se Sněmu KAN s právem hlasovacím.

B. Ústřední rada a Revizní a rozhodčí komise

3. složení a ustavení Ústřední rady (ÚR)
a) počet členů Ústřední rady KAN stanovuje Sněm KAN
b) členové a náhradníci Ústřední rady jsou volení na Sněmem KAN tajným hlasováním na dobu dvou let
c) pokud se zvolený člen ÚR v daném funkčním období z jakéhokoliv důvodu čtyřikrát za sebou nedostaví na řádné zasedání Ústřední rady, zaniká jeho mandát člena ÚR a je zařazen na místo posledního náhradníka ÚR. Současně s tím ztrácí i funkce, do kterých byl Ústřední radou zvolen
d) na místa uvolněná odstoupením z ÚR, zánikem členství v KAN během funkčního období, či zánikem mandátu člena ÚR, nastupují náhradníci v pořadí podle počtu získaných hlasů (při rovnosti počtu hlasů postupuje náhradník podle abecedního pořadí příjmení náhradníků). Za náhradníky ÚR KAN se považují všichni kandidáti, kteří ve volbách do ÚR obdrželi více hlasů, než kolik odpovídá desetině přítomných delegátů Sněmu
e) po zvolení členů ÚR se ještě v průběhu Sněmu sejde ustavující zasedání ÚR, které rozhodne o počtu místopředsedů a o počtu členů předsednictva a dále zvolí předsedu, místopředsedy a ostatní členy předsednictva ÚR. Tato volba je bez odkladu oznámena Sněmu.

4. Ústřední rada:
a) stanoví počet členů předsednictva a počet místopředsedů
b) volí (a odvolává) předsedu, místopředsedy a ostatní členy předsednictva ÚR
c) zasedání Ústřední rady je svoláváno (zpravidla jednou měsíčně, nejméně však jednou za 3 měsíce) a řízeno předsedou nebo jím pověřeným členem předsednictva
d) zřizuje (a ruší) sekretariát ÚR KAN a jiná pracoviště a zařízení KAN pro účely zajištění funkčnosti organizace KAN a jmenuje (a odvolává) jejich vedoucí
e) zřizuje (a ruší) komise jako své poradní a iniciativní orgány a jmenuje (a odvolává) jejich členy a předsedy
f) stanoví výši členského příspěvku členů KAN
g) schvaluje výši platů členů předsednictva (včetně předsedy), předsedů a členů zřízených komisí, a pracovníků sekretariátu a zřízených pracovišť a zařízení KAN
h) pověřuje členy KAN zastupováním KAN při jednáních s jinými subjekty nebo zastupováním KAN v orgánech zřizovaných jinými subjekty
i) rozhoduje o přijetí a vyloučení členů KAN
j) zabezpečuje realizaci usnesení sněmu KAN
k) rozhoduje o návrzích předložených Revizní a rozhodčí komisí či jinými komisemi KAN
l) rozhoduje o návrzích předložených jakýmkoliv řádný členem KAN
m) rozhoduje o plánu činnosti a strategii KAN zejména pro období přípravy voleb a volebních kampaní. V souvislosti s tím schvaluje kandidátky KAN (nebo členy KAN kandidující na kandidátních listinách jiných stran) do voleb do Evropského parlamentu, Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Senátu Parlamentu ČR, Krajských zastupitelstev
n) vytváří podmínky pro naplnění práv členů KAN

5. předsednictvo ÚR (PÚR)
a) je složeno z předsedy a místopředsedů v počtu určeném rozhodnutím ÚR
b) schůzi předsednictva svolává (nejméně jednou za měsíc) a řídí předseda nebo jeden z místopředsedů
c) připravuje zasedání ÚR
d) zajišťuje informační servis pro členy KAN

6. složení a ustavení Revizní a rozhodčí komise (RRK) KAN
a) počet členů Revizní a rozhodčí komise KAN, kteří nemohou být současně členy ÚR, stanovuje Sněm KAN
b) členové ani náhradníci RRK KAN nemohou být v daném funkčním období současně členy či náhradníky Ústřední rady
c) členové a náhradníci Revizní a rozhodčí komise KAN jsou voleni na Sněmu KAN tajným hlasováním na dobu dvou let
d) na místa uvolněná odstoupením z RRK, či zánikem členství v KAN během funkčního období, nastupují náhradníci v pořadí podle počtu získaných hlasů (při rovnosti počtu hlasů postupuje náhradník podle abecedního pořadí příjmení náhradníků). Za náhradníky RRK KAN se považují všichni kandidáti, kteří ve volbách do RRK obdrželi více hlasů, než kolik odpovídá desetině přítomných delegátů Sněmu
e) po zvolení členů RRK se ještě v průběhu Sněmu sejde ustavující zasedání RRK, které zvolí předsedu a případně místopředsedu. Tato volba je oznámena Sněmu.

7. Revizní a rozhodčí komise (RRK):
a) odpovídá za svou činnost Sněmu KAN
b) volí ze svého středu předsedu
c) může pověřit předsedu nebo jiného člena k účasti na zasedáních ostatních orgánů KAN
d) je oprávněna kontrolovat veškerou činnost KAN a všech jeho orgánů
e) je povinna provést nejméně jedenkrát v kalendářním roce revizi hospodaření KAN
f) na základě požadavku ÚR KAN je povinna bez zbytečného odkladu provést mimořádnou kontrolu v požadovaném rozsahu a na základě zjištěných skutečností navrhnout způsob nápravy
g) kontroluje plnění nápravných opatření
h) předkládá ÚR KAN k rozhodnutí zásadní sporné případy
i) rozhoduje ostatní sporné případy v rozsahu určeném Jednacím řádem RRK
j) schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát za šest měsíců
k) zjistí-li v rámci své činnosti skutečnosti závažné pro KAN, může rozhodnout o svolání mimořádného Sněmu KAN.

8. náhradníci ÚR, předseda RRK (nebo člen RRK zastupující předsedu RRK) a čestný předseda se mají právo účasti na zasedání ÚR KAN, kde mají hlas poradní

9. oprávněni k jednání a podepisování jménem KAN jsou:
a) jako orgán Předsednictvo Ústřední rady KAN
b) společně předseda a jeden z místopředsedů nebo společně dva místopředsedové.

C. Sněm KAN

10. nejvyšším orgánem KAN je sněm:
a) řádný Sněm KAN (dále jen „Sněm“) svolává ÚR nejméně jednou za dva roky
b) podle potřeby může ÚR svolat mimořádný Sněm
c) ÚR KAN je povinna do dvou měsíců svolat mimořádný Sněm, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů KAN
d) ÚR KAN je povinna do dvou měsíců svolat mimořádný Sněm na základě rozhodnutí RRK

11. delegáty sněmu jsou členové KAN

12. ÚR oznámí svolání Sněmu písemně nebo e-mailem všem členům KAN alespoň šest týdnů před termínem Sněmu

13. Sněm:
a) projednává a schvaluje program KAN
b) stanoví počet členů ÚR a počet členů RRK
c) volí a odvolává členy ÚR KAN
d) volí a odvolává členy RRK KAN
e) projednává zprávy:
1. o činnosti ÚR KAN
2. o hospodaření ÚR KAN
3. o činnosti RRK KAN
f) projednává a schvaluje změny Stanov
g) volí a odvolává čestného předsedu KAN
h) rozhoduje o zrušení KAN – viz. čl. VI., bod 1. stanov

 

D. Čestný předseda KAN

14. Čestný předseda musí být členem KAN, jedná se o čestnou funkci bez rozhodovacího práva s výjimkou účasti na zasedání ÚR KAN, kde má hlas poradní (viz. čl. IV., bod 8. Stanov). Může se zúčastnit zasedání jakýchkoliv orgánů KAN. Funkce čestného předsedy zaniká odvoláním (viz. č. IV. bod 13, písmeno g)), rezignací či úmrtím.

 

Článek V.

Finanční prostředky a zásady hospodaření

1. finanční prostředky tvoří členské příspěvky, dary, úroky z vkladů a prostředky získané od státu jako státní příspěvek

2. za vedení evidence o hospodaření odpovídá hospodář, kterého touto činností pověří PÚR KAN. Hospodář je oprávněn nakládat s prostředky KAN v rozsahu, který vymezí PÚR KAN.

3. PÚR KAN je povinno zabezpečit zpracování výroční finanční zprávy, a po jejím projednání a schválení v ÚR KAN tuto v zákonné lhůtě předložit příslušnému orgánu

Článek VI.

Zrušení KAN a způsob naložení s majetkovým zůstatkem                         

1. KAN může být zrušen:
a) dobrovolným rozpuštěním
b) sloučením s jinou stranou nebo hnutím
c) změnou statutární formy (např. na zapsaný spolek)
d) rozhodnutím soudu o rozpuštění

2. bude-li KAN zrušen dobrovolným rozpuštěním, je Sněm, který o rozpuštění rozhodl, povinen současně jmenovat likvidátora, který postupuje v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb.

3. skončí-li likvidace majetkovým přebytkem, převede likvidátor tento přebytek ve prospěch Jedličkova ústavu pro postiženou mládež, Praha - Vyšehrad

4. bude-li KAN zrušen sloučením s jinou stranou nebo hnutím, přechází majetek i závazky na tuto stranu nebo hnutí

5. bude-li KAN zrušen změnou statutární formy na zapsaný spolek, přechází majetek i závazky KAN na tento nový subjekt

 

Článek VII.

Všeobecná a závěrečná ustanovení

 

1. sídlem KAN je adresa: 160 00 Praha, Raisova 806/3

2. orgány KAN jsou schopny usnášení, je-li přítomno alespoň 50 procent jejich členů - nejméně však 3 členové daného orgánu

3. nesejde-li se Sněm, Ústřední rada nebo Revizní a rozhodčí komise ve stanovenou hodinu v počtu schopném usnášení, jsou orgány oprávněny se usnášet za těchto podmínek:
a) čas a místo jednání byly včas a řádně oznámeny
b) Sněm, zasedání ÚR, zasedání RRK se koná o jednu hodinu později, než bylo původně stanoveno
c) je-li přítomno alespoň třicet procent jejich členů (delegátů), nejméně však tři členové (delegáti) daného orgánu

4. nejsou-li splněny podmínky dle bodu 2., resp. 3. čl. VII., je možno zahájit jednání, jehož cílem není přijetí usnesení

5. orgány KAN usnášejí se většinou hlasů přítomných členů s výjimkou rozhodování Sněmu o změně stanov KAN, o rozpuštění KAN, o sloučení KAN, nebo o změně KAN na občanské sdružení

6. pro přijetí návrhu:
a) na změně stanov KAN
b) na dobrovolné rozpuštění KAN
c) na sloučení KAN s jinou politickou stranou nebo hnutím
d) na přeměnu KAN v občanské sdružení
je třeba, aby pro návrh hlasovaly dvě třetiny přítomných delegátů Sněmu

7. zasedání orgánů KAN se řídí jejich jednacími řády

8. tyto Stanovy Klubu angažovaných nestraníků byly schváleny delegáty řádného Sněmu KAN dne 26. listopadu 2016 a tímto dnem vstupují v platnost.

 

V Praze 26. 11. 2016

Toto znění stanov KAN bylo řádně registrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 3.1.2017 pod č.j.MV-72801-28/VS-08  

  

Stanovy KAN

 1. Název a charakter organizace
 2. Programové cíle
 3. Členství v KAN
 4. Organizace KAN
  A. Členská základna
  B. Ústřední rada a Revizní a rozhodčí komise
  C. Sněm KAN
  D. Čestný předseda KAN
 5. Finanční prostředky a zásady hospodaření
 6. Zrušení KAN a způsob naložení s majetkovým zůstatkem
 7. Všeobecná a závěrečná ustanovení

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

     kan(zavináč)kan.cz

     ur(zavináč)kan1968.cz

   -

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 2 hosté a žádný člen