• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996

Členství v KAN

   

 

STANOVY

Klubu angažovaných nestraníků

 

Článek III.

Členství v KAN

1. členem KAN se může stát každý zletilý občan ČR, který splňuje podmínky uvedené v článku I./2. těchto Stanov

2. zájemce o členství podepíše vyplněnou "členskou přihlášku", kterou (v případě, že se narodil před rokem 1972) doplní:
a) osvědčením MV ČR (případně FMV), že nebyl evidován jako osoba uvedená v §2 zákona č. 451/91 Sb.
b) čestným prohlášením, že splňuje i další podmínky členství dle článku I./2. těchto Stanov

3. zájemce o členství podá přihlášku (vzor této přihlášky tvoří přílohu č. 1 těchto stanov) Ústřední radě KAN (ÚR KAN)

4. o přijetí zájemce za člena KAN rozhoduje Ústřední rada na svém zasedání. Členem KAN se zájemce stává dnem rozhodnutí ÚR KAN. Předsednictvo ÚR KAN zaregistruje členství a tuto registraci oznámí novému členovi.

5. členství v KAN zaniká:
a) vystoupením na základě písemného sdělení člena adresovaného ÚR KAN
b) úmrtím
c) vyloučením na základě rozhodnutí Ústřední rady; rozhodnutí ÚR o vyloučení člena sdělí předsednictvo ÚR KAN nejpozději do 30 dnů vyloučenému členovi

6. důvodem k vyloučení může být:
a) dodatečné zjištění, že nejsou splněny podmínky členství
b) závažné porušení povinností člena KAN (viz. čl. III./8.)
c) vznik členství v jiné politické straně nebo hnutí
d) činnost, která je v rozporu s občanskou ctí člena KAN
e) činnost prováděná bez vědomí příslušných orgánů KAN směřující k zániku KAN jako samostatného politického subjektu.
Proti vyloučení rozhodnutému Ústřední radou je možno se odvolat prostřednictvím Revizní a rozhodčí komise k nejbližšímu Sněmu KAN - do rozhodnutí Sněmu je členství pozastaveno.

7. práva člena KAN:
a) účastnit se Sněmu KAN s právem hlasovacím
b) kandidovat na člena ÚR a RRK
c) být informován o činnosti a všech rozhodnutích ÚR a RRK KAN
d) kandidovat na kandidátce KAN (nebo volební koalice za účasti KAN) do obecních (regionálních), parlamentních voleb a voleb do Evropského parlamentu
e) být informován o kontaktních adresách všech členů KAN
f) obracet se na Ústřední radu se svými návrhy

8. povinnosti člena KAN:
a) zaplatit nejpozději do 31. 1. každého roku ve prospěch účtu ÚR KAN případně v hotovosti své členské příspěvky za celý začínající rok. Nový člen zaplatí svůj první členský příspěvek na celý rok, v němž byl přijat za člena KAN
b) dodržovat stanovy KAN
c) jednat v souladu s programovými cíli KAN
d) jako člen volených či delegovaných orgánů KAN respektovat jednací řád daného orgánu
e) podílet se podle svých sil a možností na přípravě voleb do místních, obecních, regionálních sborů a do Parlamentu (Senátu) ČR v místě svého bydliště, v případě, že v těchto místech (volebních obvodech) kandiduje KAN nebo volební koalice zahrnující KAN

9. členství v KAN může Ústřední rada pozastavit na základě nesplnění povinnosti člena zaplatit včas v daném termínu členské příspěvky (viz. čl. III., bod 8., písm a). Po splnění této povinnosti se bývalý člen stává opět členem KAN.

  

Stanovy KAN

 1. Název a charakter organizace
 2. Programové cíle
 3. Členství v KAN
 4. Organizace KAN
  A. Členská základna
  B. Ústřední rada a Revizní a rozhodčí komise
  C. Sněm KAN
  D. Čestný předseda KAN
 5. Finanční prostředky a zásady hospodaření
 6. Zrušení KAN a způsob naložení s majetkovým zůstatkem
 7. Všeobecná a závěrečná ustanovení

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

     kan(zavináč)kan.cz

     ur(zavináč)kan1968.cz

   -

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 13 hostů a žádný člen