• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996

Závěrečná ustanovení KAN

   

 

STANOVY

Klubu angažovaných nestraníků

 

Článek VII.

Všeobecná a závěrečná ustanovení

 

1. sídlem KAN je adresa: 160 00 Praha, Raisova 806/3

2. orgány KAN jsou schopny usnášení, je-li přítomno alespoň 50 procent jejich členů - nejméně však 3 členové daného orgánu

3. nesejde-li se Sněm, Ústřední rada nebo Revizní a rozhodčí komise ve stanovenou hodinu v počtu schopném usnášení, jsou orgány oprávněny se usnášet za těchto podmínek:
a) čas a místo jednání byly včas a řádně oznámeny
b) Sněm, zasedání ÚR, zasedání RRK se koná o jednu hodinu později, než bylo původně stanoveno
c) je-li přítomno alespoň třicet procent jejich členů (delegátů), nejméně však tři členové (delegáti) daného orgánu

4. nejsou-li splněny podmínky dle bodu 2., resp. 3. čl. VII., je možno zahájit jednání, jehož cílem není přijetí usnesení

5. orgány KAN usnášejí se většinou hlasů přítomných členů s výjimkou rozhodování Sněmu o změně stanov KAN, o rozpuštění KAN, o sloučení KAN, nebo o změně KAN na občanské sdružení

6. pro přijetí návrhu:
a) na změně stanov KAN
b) na dobrovolné rozpuštění KAN
c) na sloučení KAN s jinou politickou stranou nebo hnutím
d) na přeměnu KAN v občanské sdružení
je třeba, aby pro návrh hlasovaly dvě třetiny přítomných delegátů Sněmu

7. zasedání orgánů KAN se řídí jejich jednacími řády

8. tyto Stanovy Klubu angažovaných nestraníků byly schváleny delegáty řádného Sněmu KAN dne 26. listopadu 2016 a tímto dnem vstupují v platnost.

 

V Praze 26. 11. 2016

Stanovy KAN

 1. Název a charakter organizace
 2. Programové cíle
 3. Členství v KAN
 4. Organizace KAN
  A. Členská základna
  B. Ústřední rada a Revizní a rozhodčí komise
  C. Sněm KAN
  D. Čestný předseda KAN
 5. Finanční prostředky a zásady hospodaření
 6. Zrušení KAN a způsob naložení s majetkovým zůstatkem
 7. Všeobecná a závěrečná ustanovení

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

     kan(zavináč)kan.cz

     ur(zavináč)kan1968.cz

   -

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 4 hostů a žádný člen